Statut Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Ewa Kuryłowicz, zwana dalej „Fundatorem” ustanowiła aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 26 marca 2012 roku przed Marią Ogrodzińską-Zalewską, Notariuszem w Warszawie, za repertorium A Nr 990/2012 Fundacje pod nazwą: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne (filie).
 3. Fundacja do celów Współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na wybrany język obcy.

§ 5.

Fundacja używa pieczęci owalnej w otoku wskazującym jej nazwę oraz siedzibę, pieczątek z danymi identyfikacyjnymi oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Cele i zasady działania fundacji

§ 7.

Celem fundacji jest: 1) wspieranie i promowanie wszelkich form twórczości architektonicznej służących podkreśleniu związków architektury i kultury, kulturotwórczej roli architektury, 2) promowanie odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej, 3) oraz wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, w tym także szerokiej debaty o architekturze, jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny w przestrzeni publicznej.

[...]
Pobierz statut fundacji w formie pdf

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Ewa Kuryłowicz, zwana dalej „Fundatorem” ustanowiła aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 26 marca 2012 roku przed Marią Ogrodzińską-Zalewską, Notariuszem w Warszawie, za repertorium A Nr 990/2012 Fundacje pod nazwą: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
 2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym zamiejscowe, oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne (filie).
 3. Fundacja do celów Współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na wybrany język obcy.

§ 5.

Fundacja używa pieczęci owalnej w otoku wskazującym jej nazwę oraz siedzibę, pieczątek z danymi identyfikacyjnymi oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Cele i zasady działania fundacji

§ 7.

Celem fundacji jest: 1) wspieranie i promowanie wszelkich form twórczości architektonicznej służących podkreśleniu związków architektury i kultury, kulturotwórczej roli architektury, 2) promowanie odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej, 3) oraz wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, w tym także szerokiej debaty o architekturze, jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny w przestrzeni publicznej.

§ 8.

 1. Szczególną formą realizacji celów Fundacji będzie ustanowienie nagrody im. Stefana Kuryłowicza w dwóch kategoriach a także upowszechnianie dzieła i twórczości prof. nzw. dr hab. arch. Stefana Kuryłowicza w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, w tym także w niebędących zwartymi wydawnictwami środkach masowego przekazu.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc, a także wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne osoby, organizacje i instytucje prowadzące:
  1. odczyty, seminaria i sympozja, konferencje i panele poświęcone związkom architektury, kultury i przedsiębiorczości,
  2. działania popularyzujące zawód architekta,
  3. działania służące upowszechnianiu zasad ładu architektonicznego i urbanistycznego w przestrzeni publicznej,
  4. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, w tym, na rzecz ochrony i konserwacji zabytków,
  5. działalność wydawniczą.
 3. Fundacja realizuje również swoje cele poprzez ustanowienie stypendium im. Stefana Kuryłowicza, mające na celu zwiększenie szans rozwoju młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, poprzez stworzenie im materialnych podstaw rozwoju uzdolnień, a także poszerzenie możliwości ich aktywności własnej.
 4. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez wspieranie działalności innych osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z jej celami, a także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane, jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

 1. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
 2. Majątek fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 3. Środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
  2. darowizn, zapisów, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  4. dochodów z darów, zbiórek i innych imprez publicznych,
  5. odsetek i wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, itp.,
  6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, a w przeciwnym wypadku spadek odrzuca.
 6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji im. Stefana Kuryłowicza,
  4. zakupienie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 8. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową opisana w § 7 i § 8 Statutu.

§ 10.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w polskich złotych, a także w walutach obcych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód uzyskany z tej działalności, będzie przeznaczony na realizacje działalności statutowej.
 2. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach:
  1. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3);
  2. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
  3. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
  4. działalność agencji reklamowych (PKD 73.1)
  5. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)

§ 12.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 2. Z funduszu założycielskiego Fundacji, Zarząd przeznacza 10% (słownie: dziesięć procent) na prowadzenie działalności gospodarczej, nie mniej jednak niż 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
 3. Gospodarka finansowa Fundacji prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym zakresie.

Organy Fundacji

§ 13.

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji zwana w dalszej części statutu „Radą”,
 2. Zarząd Fundacji zwany w dalszej części statutu „Zarządem”.

§ 14.

 1. Rada Fundacji składa się, z co najmniej pięciu członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
 4. Fundator wchodzi również w skład Rady Fundacji i pełni jednocześnie funkcję jej Przewodniczącej. Przewodnicząca Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Rade oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim czy też we wspólnym pożyciu, bądź też być w stosunku podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.

§ 15.

 1. Rada Fundacji stanowi jednocześnie Kapitułę Nagrody im. Stefana Kuryłowicza, o której mowa w §8 ust.1 Statutu.
 2. Rada Fundacji uchwala Regulamin Nagrody im. Stefana Kuryłowicza.
 3. W skład kapituły Nagrody im. Stefana Kuryłowicza wchodzić będą laureaci poprzednich edycji konkursu.
 4. Fundator, w porozumieniu z Radą Fundacji może powołać w skład Kapituły nagrody im. Stefana Kuryłowicza innych, wybitnych przedstawicieli świata kultury, nauki, architektury, władz państwowych, samorządowych lub też samorządów zawodowych.

§ 16.

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącej. Rada Fundacji sprawując swoje funkcje może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 17.

 1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawującym kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
  2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
  3. Przyznawanie stypendiów.
  4. Ustanawianie na wniosek Przewodniczącej Rady Fundacji medali i tytułów honorowych, oraz przyznawanie ich wraz z innymi wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje. Wyróżnienia te ustanawiane są po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
  5. Zatwierdzanie rocznych planów finansowych opracowanych przez Zarząd.
  6. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
  7. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.
  8. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielanie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy.
  9. Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Fundację zobowiązań, których wartość przekracza 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
  10. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji.

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
 2. Fundator powołuje pierwszy Zarząd Fundacji.
 3. Fundator nie może być członkiem Zarządu Fundacji.
 4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 5. Kadencja każdego Zarządu trwa cztery (4) lata. Funkcje członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencje.
 6. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji, a w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem,
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  3. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
  4. opracowywanie regulaminów działania biura Fundacji,
  5. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, a także sprawozdań finansowych,
  6. opracowywanie rocznych planów finansowych oraz planów działalności,
  7. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu – po uzyskaniu pozytywnej, pisemnej opinii Przewodniczącej Rady Fundacji,
  8. zatrudnianie i zwalnianie pracowników, a także ustalanie dla nich wynagrodzenia.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden (1) raz w kwartale.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładaćRadzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 20.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji zawsze samodzielnie, bądź dwóch Członków Zarządu Fundacji łącznie, lub Członek Zarządu Fundacji łącznie z Prokurentem.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu, może składać każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 21.

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Biura Fundacji, którego kompetencje w formie uchwały, określa Zarząd Fundacji.
 2. Dyrektor Biura Fundacji powoływany jest przez Zarząd na wniosek Prezesa po uzyskaniu przez niego pozytywnej opinii Przewodniczącej Rady Fundacji. Dyrektorem Biura Fundacji może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb, Prezes Zarządu może na wniosek Dyrektora Biura Fundacji powołać jego zastępców.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora Biura Fundacji, jego zastępców oraz pracowników Biura Fundacji określa Prezes Zarządu w porozumieniu z Przewodniczącą Rady Fundacji.
 5. Obsługa administracyjna Rady Fundacji i Zarządu należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 22.

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 2. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją

§ 23.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust.1 powyżej nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Fundacji.

Likwidacja Fundacji, postanowienia końcowe

§ 24.

 1. Posiedzenia organów Fundacji są protokołowane w księdze protokołów każdego z organów Fundacji.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust.1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidacje Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
 4. Jeżeli po przeprowadzonej likwidacji pozostaną środki finansowe lub też jakiś majątek, zostaną one przekazane, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 25.

Uprawnienia Fundatorki wynikające z ustawy o fundacjach i statutu wygasają w chwili jej śmierci i nie przechodzą na spadkobierców, chyba, że jej testament stanowi inaczej.

§ 26.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.